Our Courses

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Open Day - Saturday May 11, 2024

Visit our open day to gain insight into our range of exciting study programs. Meet our dean, some lecturers and the study coordinators.

Open Day
Saturday May 11, 2024

Board and Staff

Director

Zhilin Dong

Academic Dean

Dan Tan

Academic Staff

 • Baoshun Shi
 • Cheng Qian
 • Huijun Shen
 • Jidong Wu
 • Jun Huang
 • Linjun Xia
 • Lili Huang
 • Mei Xing
 • Susan Liu
 • Tianrong Ren
 • Tiejun Tang
 • Toine Korthout
 • Xuan Yang
 • Zhi Li
 • Zhigang Yang

Shenzhou Clinical Training Team

 • X. Yang
 • Q.T. Nguyen
 • Jun Huang

Study Coordinators

 • Rob van Hees

Clinic Receptionists

 • Yuni Harnani
 • Alson Yuen

Herbs supervising team

 • L. Wang
 • H. Meng
 • L. Zhou
 • C.L. Yuan
 • Jingjing Sun

Examination Committee

 • Jidong Wu, PhD TCM, senior Lecturer
 • Toine Korthout, MD, senior Lecturer
 • Mei Long, independant external examinator

Independent external mediator

 • Ye Tian