Our Courses

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Open Day - Saturday August 27

Visit our open day to gain insight into our range of exciting study programs. Meet our dean, some lecturers and the study coordinators.

Open Day
Saturday August 27

Board and Staff

Director

Zhilin Dong

Academic Dean

Dan Tan

 

Academic Staff

 

 • Baoshun Shi
 • Zhigang Yang
 • Jidong Wu
 • Tianrong Ren
 • Huijun Shen
 • Funian Yu
 • Cheng Qian
 • Linjun Xia
 • Tineke van den Barg
 • Frank Roosen
 • Moon-Yueh Fong
 • Hong Dong
 • Mei Xing
 • Tiejun Tang
 • Shulan Tang
 • Daisy Yang
 • Beate Lendt
 • Graciano Cabrita da Palma
 • Jun Huang
 • Toine Korthout
 • Zhi Li
 • Martien Brands
 • Lili Huang
 • Yun Ding

Shenzhou Clinical Training Team

 • L.P. Zhao
 • X. Yang
 • P.Z. Zhao
 • Q.T. Nguyen

Study Coordinators

 • Rob van Hees
 • Jun Huang
 • Pauline Lee

Clinic Receptionists

 • Yuni Harnani
 • May Lee
 • Shandy Man
 • Alson Yuen
 • Jing Li

Herbs supervising team

 • L. Wang
 • Y.Q. Chen
 • H. Meng
 • L. Zhou
 • C.L. Yuan

Examination Committee

 • Jidong Wu, PhD TCM, senior Lecturer
 • Toine Korthout, MD, senior Lecturer
 • Mei Long, independant external examinator

Independent external mediator

 • Ye Tian