Our Courses

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Open Day - Saturday March 26

Visit our open day to gain insight into our range of exciting study programs. Meet our dean, some lecturers and the study coordinators. More information will follow later.

Open Day
Saturday March 26

Board and Staff

Director

Zhilin Dong

Academic Dean

Dan Tan

 

Academic Staff

 • Yifan Yang
 • Baoshun Shi
 • Zhigang Yang
 • Jidong Wu
 • Tianrong Ren
 • Huijun Shen
 • Funian Yu
 • Cheng Qian
 • Linjun Xia
 • Youping Zhu
 • Tineke van den Barg
 • Frank Roosen
 • Moon-Yueh Fong
 • Ray Mariën
 • Hong Dong
 • Mei Xing
 • Tiejun Tang
 • Shulan Tang
 • Daisy Yang
 • Beate Lendt
 • Graciano Cabrita da Palma
 • Jun Huang
 • Toine Korthout
 • Zhi Li
 • Martien Brands
 • Lili Huang
 • Yun Ding

Shenzhou Clinical Training Team

 • L.P. Zhao
 • X. Yang
 • P.Z. Zhao
 • Q.T. Nguyen
 • M. Y. Fong

Study Coordinators

 • Rob van Hees
 • Beate Lendt
 • Jun Huang
 • Pauline Lee

Clinic Receptionists

 • Yuni Harnani
 • May Lee
 • Shandy Man
 • Alson Yuen
 • Jing Li

Herbs supervising team

 • L. Wang
 • Y.Q. Chen
 • H. Meng
 • L. Zhou
 • C.L. Yuan

Examination Committee

 • Jidong Wu, PhD TCM, senior Lecturer
 • Toine Korthout, MD, senior Lecturer
 • Youping Zhu, PhD Pharmacognosy, senior Lecturer

Independent external mediator

 • Ye Tian