Our Courses

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Board and Staff

Director

Zhilin Dong

Academic Dean

Dan Tan

Academic Staff

 • Baoshun Shi
 • Cheng Qian
 • Funian Yu
 • Huijun Shen
 • Jidong Wu
 • Jun Huang
 • Linjun Xia
 • Lili Huang
 • Mei Xing
 • Shulan Tang
 • Susan Liu
 • Tianrong Ren
 • Tiejun Tang
 • Toine Korthout
 • Xuan Yang
 • Yun Ding
 • Zhi Li
 • Zhigang Yang

Shenzhou Clinical Training Team

 • L.P. Zhao
 • X. Yang
 • Q.T. Nguyen

Study Coordinators

 • Rob van Hees
 • Jun Huang

Clinic Receptionists

 • Yuni Harnani
 • Alson Yuen
 • Yongmei Chen

Herbs supervising team

 • L. Wang
 • H. Meng
 • L. Zhou
 • C.L. Yuan
 • Jingjing Sun

Examination Committee

 • Jidong Wu, PhD TCM, senior Lecturer
 • Toine Korthout, MD, senior Lecturer
 • Mei Long, independant external examinator

Independent external mediator

 • Ye Tian