Our Courses

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Open Day - Saturday March 25, 2023

Visit our open day to gain insight into our range of exciting study programs. Meet our dean, some lecturers and the study coordinators.

Open Day
Saturday March 25, 2023

Board and Staff

Director

Zhilin Dong

Academic Dean

Dan Tan

Academic Staff

 • Baoshun Shi
 • Zhigang Yang
 • Jidong Wu
 • Tianrong Ren
 • Huijun Shen
 • Funian Yu
 • Cheng Qian
 • Linjun Xia
 • Tineke van den Barg
 • Hong Dong
 • Mei Xing
 • Tiejun Tang
 • Shulan Tang
 • Daisy Yang
 • Beate Lendt
 • Graciano Cabrita da Palma
 • Jun Huang
 • Toine Korthout
 • Zhi Li
 • Martien Brands
 • Lili Huang
 • Yun Ding

Shenzhou Clinical Training Team

 • L.P. Zhao
 • X. Yang
 • Q.T. Nguyen

Study Coordinators

 • Rob van Hees
 • Jun Huang

Clinic Receptionists

 • Yuni Harnani
 • Alson Yuen
 • Shirley Liu

Herbs supervising team

 • L. Wang
 • H. Meng
 • L. Zhou
 • C.L. Yuan

Examination Committee

 • Jidong Wu, PhD TCM, senior Lecturer
 • Toine Korthout, MD, senior Lecturer
 • Mei Long, independant external examinator

Independent external mediator

 • Ye Tian