Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Bestuur, Personeel en Examencommissie

Grondlegger & Directeur

 • Zhilin Dong

Decaan

 • Dan Tan

Academic Staff

 • Baoshun Shi
 • Cheng Qian
 • Huijun Shen
 • Jidong Wu
 • Jun Huang
 • Linjun Xia
 • Lili Huang
 • Mei Xing
 • Susan Liu
 • Tianrong Ren
 • Tiejun Tang
 • Toine Korthout
 • Xuan Yang
 • Zhi Li
 • Zhigang Yang

Praktijkmedewerkers

 • X. Yang
 • Q.T. Nguyen
 • J. Huang

Studiecoördinatoren

 • Rob van Hees

Tolken en Receptie

 • Yuni Harnani, Manager
 • Alson Yuen

Apotheek

 • L. Wang
 • H. Meng
 • L. Zhou
 • C.L. Yuan
 • Jingjing Sun

Examencommissie

 • Jidong Wu, PhD TCM, senior Lecturer
 • Toine Korthout, MD, senior Lecturer
 • Mei Long, onafhankelijke externe examinator

Onafhankelijke externe bemiddelaar

 • Ye Tian