Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Examinering

Omvat schriftelijk-, mondeling-, praktijk examen gedurende en/of aan het eind van ieder studiejaar. Een voldoende score van 60 procent voor de praktische en theoretische onderdelen is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor doorstroming naar het volgende studiejaar. Behalve voor het praktijkexamen Acupunctuur-1 waarvoor een minimum score van 80% moet worden behaald. In de kliniek wordt de student tijdens de stage beoordeeld aan de hand van criteria die betrekking hebben op de uitoefening van TCG.

Wanneer er sprake is van een theoretisch eindexamen gelden de volgende regels:

  • De cursist komt éénmaal in aanmerking voor het maken van het theorie-examen.
  • Vervolgens zijn er twee herkansingen mogelijk na het oorspronkelijke examen. Shenzhou Open University stelt 3 examenperiodes per jaar vast, in juni/juli, september en januari. Voor het maken van het eerste her examen zijn geen extra kosten verbonden, voor het tweede herexamen worden examengelden in rekening gebracht. Individuele afspraken buiten de vastgelegde examendata zijn niet mogelijk.
  • De Shenzhou Open University behoudt zich het recht voor studenten die tot drie keer voor hetzelfde examen zijn gezakt te weigeren tot vervolgstudie.

Cum Laude

Cum Laude wordt gegeven aan studenten van Acupunctuur, die een gemiddelde score van 8.5 of hoger hebben EN van wie geen examen een lagere score heeft dan 8.0 EN die het opleidingsonderdeel Medische Basiskennis hebben gevolgd. Het gemiddelde resultaat wordt berekend uit de resultaten van de onderdelen Basiskennis TCG en de jaarlijkse resultaten Acupunctuur, gedeeld door het aantal studiejaren. Studenten die eens of vaker dan eens gezakt zijn voor een examen, zullen geen Cum Laude krijgen, ook al is hun gemiddelde eindcijfer 8.5 of hoger.