Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Open Dag - Zaterdag 11 mei 2024

Bezoek onze  open dag om inzicht te krijgen in ons aanbod van boeiende studieprogramma’s. Ontmoet onze decaan, enkele docenten en de studiecoördinatoren.

Open Dag
Zaterdag 11 mei 2024

Klachtenreglement

Dit klachtenreglement geldt voor alle opleidingen en nascholingen van Shenzhou Open University of TCM (SOU). Registratie van de klachten en hun proces van afhandeling is minimaal 2 jaar na moment van indienen.

1. Shenzhou Open University of TCM (SOU)

Shenzhou Open University of TCM is een onderdeel van CMC Tasly Group B.V., directeur Z.L. Dong.
De opleiding biedt beroepsgerichte cursussen en nascholingen op gebied van TCG welke door de branche worden geaccrediteerd. Tevens biedt de opleiding een cursus en bij- en nascholing op gebied van de medische basiskennis (MBK) op hoger beroepsniveau, welke is goedgekeurd door CPION en voldoet aan geldende de PLATO eisen. SOU stelt zich als doel om goed geschoolde en getrainde therapeuten op te leiden binnen het veld van traditionele Chinese Geneeskunde. Om dit te kunnen bereiken bewaakt zij constant het professionele niveau van haar cursussen, evalueert deze en, indien nodig, verbetert het niveau. De opleidingen worden gevormd volgens de hoge standaard van SOU en volgens de standaard van de professionele beroepsverenigingen om ook in de toekomst doorlopende accreditatie te garanderen. Tevens voldoet zij aan de eisen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.

2. Klachten

Klachten kunnen betrekking hebben op punten zoals:

 • Het niveau van de opleiding
 • Manier van lesgeven/didactiek
 • Stagebegeleiding
 • Administratieve/organisatorische
 • Medecursisten
 • Seksuele intimidatie

3. Aanspreekpunten

De directie van SOU stelt als aanspreekpunt(en) de decaan en de studiecöordinator aan. Zij zijn logischerwijs de eerste aanspreekpunten vanwege hun meer intensieve contact met de studenten.
Indien een klacht niet door de aanspreekpunten kan worden opgelost en qua omvang en verantwoording boven hun bevoegdheid valt is de directie het uiteindelijke aanspreekpunt.
De directie neemt in dat geval de uiteindelijke verantwoording en beslissing. Indien de cursist het met de beslissing niet eens is kan hij/zij een schriftelijk verzoek indienen om de klacht door te sturen naar een externe, onafhankelijke mediator.

Externe onafhankelijke mediator: Ye Tian

4. Confidentialiteit

Een schriftelijke of mondelinge ingediende klacht zal altijd worden beschouwd als Confidentieel. Geen informatie omtrent de klacht(en) van student zal / zullen worden besproken met een andere persoon / personen, met uitzondering van de aangewezen aanpreekpunten, de directeur, en indien doorgestuurd op verzoek van de student, de externe onafhankelijke mediator.

5. Mondelinge klacht(en):

Indien een cursist een klacht(en) heeft die betrekking heeft / hebben op de opleiding, de daaraan verbonden stage in de kliniek of ten aanzien van een persoon of personen die freelance of in dienstverband werken bij de opleiding kan de cursist dit in eerste instantie mondeling meedelen aan de decaan en/of de studiecoördinator van de opleiding. Waar mogelijk zullen de decaan en de studie coördinator samen overleg voeren om de klacht(en) op te lossen. De aangesprokene zal de klacht(en) beoordelen en indien gegrond bevonden zal hij / zij zich inzetten om de klacht(en) op te lossen. Indien ongegrond bevonden zal dit, met redenen omkleed, aan de cursist meegedeeld worden. SOU neemt elke klacht serieus en probeert deze in het beginstadium al naar tevredenheid op te lossen.

Indien de klacht betrekking heeft op één van de aanspreekpunten dan kan de andere persoon welke als aanspreekpunt geldt worden geïnformeerd.

Klachten over medecursisten worden, indien zij niet rechtstreeks invloed hebben op het niveau, de sfeer en verloop van de cursus, in principe terugverwezen naar de cursist zelf om het probleem met de medecursist te bespreken. Mocht rechtstreeks contact tussen beide cursisten niet mogelijk zijn dan kan SOU eventueel een rol hierin spelen.

Seksuele intimidatie:

Tijdens lesgeven en stagebegeleiding wordt van docenten en stagebegeleiders verwacht dat zij zich professioneel en correct gedragen. Ook van de cursisten wordt een professionele, correcte houding en beleefd gedrag naar patiënten, docenten, stagebegeleiders, overige medewerkers en medecursisten toe verwacht. Gedurende de lessen zullen medisch lichamelijk onderzoek en naaldtechnieken in klassikaal verband worden gehouden zodat het een open en transparant onderdeel vormt van de opleiding en niet voor een andere uitleg vatbaar is. Tijdens de stage loopt de cursist altijd mee met de stagebegeleidende arts.

Indien de cursist desondanks meent dat er sprake is van seksuele intimidatie kan deze zich richtten tot de decaan en/of de studiecoördinator. Daar seksuele intimidatie een ernstige klacht is zal/zullen de decaan en/of de studiecoördinator dit direct ter kennis stellen aan de directie.
De directie zal indien de klacht betrekking heeft op een van haar medewerkers zorgvuldig met de informatie omgaan en op juistheid onderzoeken. Indien de klacht als gegrond wordt beoordeeld zal de directie maatregelen nemen. Bij seksuele intimidatie door een medecursist zal de klacht onderzocht worden en tevens worden gezocht naar een oplossing, dit kan een disciplinaire maatregel zijn.

6. Schriftelijke klacht(en):

Indien een cursist een klacht zoals hierboven omschreven schriftelijk indient geldt ook hier dat dit in eerste instantie door de decaan en/of de studiecoördinator wordt bekeken en beoordeelt. Een schriftelijk ingediende klacht zal altijd door middel van een schriftelijke reactie van SOU worden beantwoord. SOU zal zich inzetten om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Als de aard van de klacht de competentie en bevoegdheid van de aangewezen aanspreekpunten overschrijd zal het schrijven van de cursist ter kennis gesteld worden aan de directie. De directie neemt de uiteindelijke verantwoording en beslissing. Indien de cursist het met de beslissing niet eens is kan hij / zij een schriftelijk verzoek indienen om de klacht door te sturen naar een externe, onafhankelijke mediator (zie onder punt 3.)

7. Beoordeling

De klacht(en) wordt/worden beoordeelt op basis van objectiviteit. Iedere klacht wordt objectief en aan de hand van dezelfde normen en wijze beoordeeld. Beoordelaars moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria.

De cursist wordt door decaan en / of studiecoördinator geïnformeerd over de beoordeling van de klacht en, indien mogelijk, de oplossing. Indien een cursist het niet eens is met de beoordeling kan deze door middel van een brief dit kenbaar maken aan de directie en verzoeken de klacht door de externe mediator te laten beoordelen. Deze beoordeelt de klacht en geeft zijn bevindingen en beslissing door aan beide partijen.

8. Termijn(en) klachten afhandeling

SOU streeft er te allen tijde naar om een klacht c.q. klachten zo snel mogelijk af te handelen.
Bij zowel mondelinge- als ook schriftelijke klachten zal SOU binnen een termijn van 2 weken een bevestiging van ontvangst sturen. Als redelijke termijn voor beoordeling en/of afhandeling stelt SOU op 4 weken. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen de termijn van 4 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer SOU verwacht uitsluitsel te kunnen geven met een maximum van een tweede termijn van 4 weken.
Extreme en/of gecompliceerde klachten vormen hierop een uitzondering.

9. Beroepsmogelijkheid

Indien een cursist het niet eens is met de beoordeling en afhandeling van zijn / haar klacht(en) dan bestaat er zoals eerder omschreven de mogelijkheid de klacht te laten beoordelen door de externe mediator (zie onder punt 3).
Deze beoordeelt de klacht en geeft zijn bevindingen en beslissing door aan beide partijen. De uitkomst van deze beslissing is bindend voor de opleiding, echter niet voor de cursist indien deze het niet eens is met de beslissing van de externe mediator.
Een beroepsmogelijkheid kan ook via juridische weg betekenen indien het om een zeer ernstige klacht gaat.

Dit klachtenreglement geldt voor alle opleidingen en nascholingen van Shenzhou Open University of TCM (SOU). Registratie van de klachten en hun proces van afhandeling is minimaal 2 jaar na moment van indienen.

1. Shenzhou Open University of TCM (SOU)

Shenzhou Open University of TCM is een onderdeel van CMC Tasly Group B.V., directeur Z.L. Dong.
De opleiding biedt beroepsgerichte cursussen en nascholingen op gebied van TCG welke door de branche worden geaccrediteerd. Tevens biedt de opleiding een cursus en bij- en nascholing op gebied van de medische basiskennis (MBK) op hoger beroepsniveau, welke is goedgekeurd door CPION en voldoet aan geldende de PLATO eisen. SOU stelt zich als doel om goed geschoolde en getrainde therapeuten op te leiden binnen het veld van traditionele Chinese Geneeskunde. Om dit te kunnen bereiken bewaakt zij constant het professionele niveau van haar cursussen, evalueert deze en, indien nodig, verbetert het niveau. De opleidingen worden gevormd volgens de hoge standaard van SOU en volgens de standaard van de professionele beroepsverenigingen om ook in de toekomst doorlopende accreditatie te garanderen. Tevens voldoet zij aan de eisen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.

2. Klachten

Klachten kunnen betrekking hebben op punten zoals:

 • Het niveau van de opleiding
 • Manier van lesgeven/didactiek
 • Stagebegeleiding
 • Administratieve/organisatorische
 • Medecursisten
 • Seksuele intimidatie

3. Aanspreekpunten

De directie van SOU stelt als aanspreekpunt(en) de decaan en de studiecöordinator aan. Zij zijn logischerwijs de eerste aanspreekpunten vanwege hun meer intensieve contact met de studenten.
Indien een klacht niet door de aanspreekpunten kan worden opgelost en qua omvang en verantwoording boven hun bevoegdheid valt is de directie het uiteindelijke aanspreekpunt.
De directie neemt in dat geval de uiteindelijke verantwoording en beslissing. Indien de cursist het met de beslissing niet eens is kan hij/zij een schriftelijk verzoek indienen om de klacht door te sturen naar een externe, onafhankelijke mediator.

Externe onafhankelijke mediator: Ye Tian

4. Confidentialiteit

Een schriftelijke of mondelinge ingediende klacht zal altijd worden beschouwd als Confidentieel. Geen informatie omtrent de klacht(en) van student zal / zullen worden besproken met een andere persoon / personen, met uitzondering van de aangewezen aanpreekpunten, de directeur, en indien doorgestuurd op verzoek van de student, de externe onafhankelijke mediator.

5. Mondelinge klacht(en):

Indien een cursist een klacht(en) heeft die betrekking heeft / hebben op de opleiding, de daaraan verbonden stage in de kliniek of ten aanzien van een persoon of personen die freelance of in dienstverband werken bij de opleiding kan de cursist dit in eerste instantie mondeling meedelen aan de decaan en/of de studiecoördinator van de opleiding. Waar mogelijk zullen de decaan en de studie coördinator samen overleg voeren om de klacht(en) op te lossen. De aangesprokene zal de klacht(en) beoordelen en indien gegrond bevonden zal hij / zij zich inzetten om de klacht(en) op te lossen. Indien ongegrond bevonden zal dit, met redenen omkleed, aan de cursist meegedeeld worden. SOU neemt elke klacht serieus en probeert deze in het beginstadium al naar tevredenheid op te lossen.

Indien de klacht betrekking heeft op één van de aanspreekpunten dan kan de andere persoon welke als aanspreekpunt geldt worden geïnformeerd.

Klachten over medecursisten worden, indien zij niet rechtstreeks invloed hebben op het niveau, de sfeer en verloop van de cursus, in principe terugverwezen naar de cursist zelf om het probleem met de medecursist te bespreken. Mocht rechtstreeks contact tussen beide cursisten niet mogelijk zijn dan kan SOU eventueel een rol hierin spelen.

Seksuele intimidatie:

Tijdens lesgeven en stagebegeleiding wordt van docenten en stagebegeleiders verwacht dat zij zich professioneel en correct gedragen. Ook van de cursisten wordt een professionele, correcte houding en beleefd gedrag naar patiënten, docenten, stagebegeleiders, overige medewerkers en medecursisten toe verwacht. Gedurende de lessen zullen medisch lichamelijk onderzoek en naaldtechnieken in klassikaal verband worden gehouden zodat het een open en transparant onderdeel vormt van de opleiding en niet voor een andere uitleg vatbaar is. Tijdens de stage loopt de cursist altijd mee met de stagebegeleidende arts.

Indien de cursist desondanks meent dat er sprake is van seksuele intimidatie kan deze zich richtten tot de decaan en/of de studiecoördinator. Daar seksuele intimidatie een ernstige klacht is zal/zullen de decaan en/of de studiecoördinator dit direct ter kennis stellen aan de directie.
De directie zal indien de klacht betrekking heeft op een van haar medewerkers zorgvuldig met de informatie omgaan en op juistheid onderzoeken. Indien de klacht als gegrond wordt beoordeeld zal de directie maatregelen nemen. Bij seksuele intimidatie door een medecursist zal de klacht onderzocht worden en tevens worden gezocht naar een oplossing, dit kan een disciplinaire maatregel zijn.

6. Schriftelijke klacht(en):

Indien een cursist een klacht zoals hierboven omschreven schriftelijk indient geldt ook hier dat dit in eerste instantie door de decaan en/of de studiecoördinator wordt bekeken en beoordeelt. Een schriftelijk ingediende klacht zal altijd door middel van een schriftelijke reactie van SOU worden beantwoord. SOU zal zich inzetten om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Als de aard van de klacht de competentie en bevoegdheid van de aangewezen aanspreekpunten overschrijd zal het schrijven van de cursist ter kennis gesteld worden aan de directie. De directie neemt de uiteindelijke verantwoording en beslissing. Indien de cursist het met de beslissing niet eens is kan hij / zij een schriftelijk verzoek indienen om de klacht door te sturen naar een externe, onafhankelijke mediator (zie onder punt 3.)

7. Beoordeling

De klacht(en) wordt/worden beoordeelt op basis van objectiviteit. Iedere klacht wordt objectief en aan de hand van dezelfde normen en wijze beoordeeld. Beoordelaars moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria.

De cursist wordt door decaan en / of studiecoördinator geïnformeerd over de beoordeling van de klacht en, indien mogelijk, de oplossing. Indien een cursist het niet eens is met de beoordeling kan deze door middel van een brief dit kenbaar maken aan de directie en verzoeken de klacht door de externe mediator te laten beoordelen. Deze beoordeelt de klacht en geeft zijn bevindingen en beslissing door aan beide partijen.

8. Termijn(en) klachten afhandeling

SOU streeft er te allen tijde naar om een klacht c.q. klachten zo snel mogelijk af te handelen.
Bij zowel mondelinge- als ook schriftelijke klachten zal SOU binnen een termijn van 2 weken een bevestiging van ontvangst sturen. Als redelijke termijn voor beoordeling en/of afhandeling stelt SOU op 4 weken. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen de termijn van 4 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer SOU verwacht uitsluitsel te kunnen geven met een maximum van een tweede termijn van 4 weken.
Extreme en/of gecompliceerde klachten vormen hierop een uitzondering.

9. Beroepsmogelijkheid

Indien een cursist het niet eens is met de beoordeling en afhandeling van zijn / haar klacht(en) dan bestaat er zoals eerder omschreven de mogelijkheid de klacht te laten beoordelen door de externe mediator (zie onder punt 3).
Deze beoordeelt de klacht en geeft zijn bevindingen en beslissing door aan beide partijen. De uitkomst van deze beslissing is bindend voor de opleiding, echter niet voor de cursist indien deze het niet eens is met de beslissing van de externe mediator.
Een beroepsmogelijkheid kan ook via juridische weg betekenen indien het om een zeer ernstige klacht gaat.