Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Betalings- en registratievoorwaarden Nascholing

1. Na aanmelding voor een nascholing ontvangt u een bevestiging.

2. De datum vermeld op het digitale of papieren inschrijfformulier geldt als datum van aanmelding.

3. U ontvangt uiterlijk 5 tot 6 weken voor aanvang van het door u gekozen nascholing een factuur.

4. Indien de inschrijving binnen 4 weken voor aanvang van de nascholing plaatsvindt, is de uiterste betaaldatum van de factuur niet meer van toepassing: het volledige bedrag dient uiterlijk 1 dag voor aanvang van het nascholing te zijn voldaan.

5. Indien bij aanvang van de nascholing geen betalingsbewijs voorhanden is, wordt de deelnemer niet tot de nascholing toegelaten.

6. U heeft een herroepingsrecht. U kunt de inschrijving schriftelijk of per e-mail annuleren tot 14 dagen na uw inschrijving en de eventueel reeds betaalde vergoedingen voor het nascholing terugkrijgen, tenzij u zich binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus inschrijft. In dat geval is punt 8 van toepassing.

7. Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping.

8. Indien u zich minder dan 14 dagen voor de eerste nascholingdag inschrijft voor een nascholing, gaat u ermee akkoord afstand te doen van uw herroepingsrecht vanaf de eerste nascholingdag na ondertekening van de presentielijst.

9. Annulering* van deelname aan de nascholing is alleen schriftelijk of per e-mail mogelijk. Bepalend voor de datum van opzegging is de datum waarop de opzegging op ons kantoor is ontvangen. Bij annulering gelden de volgende verwerkingskosten:

• Annulering meer dan 21 dagen voor de nascholing: geen kosten

• Annulering van 21 tot 15 dagen voor aanvang van de nascholing: 25% van het cursusgeld

• Annulering van 14 tot 8 dagen voor aanvang van de nascholing: 50% van het cursusgeld

• Annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van de nascholing, of `no-shows` 100% van het cursusgeld

• Indien de deelnemer een andere kandidaat meebrengt om zijn/haar plaats in te nemen, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bepalend voor de datum van opzegging is de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging.

Kortingen

Shenzhou Open University of TCM kent de volgende kortingspercentages:

• Student van Shenzhou Open University of TCM**: 15%

• Externe studenten van een andere TCM opleiding***: 5%

• Medewerkers van Shenzhou Open University of TCM: 15%

• Externe stagebegeleider van Shenzhou Open University of TCM: 10%

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het cursusmateriaal, of voortvloeiende uit de werkzaamheden die ten behoeve van een nascholing voor Shenzhou Open University of TCM worden verricht, berusten te allen tijde bij de docent van de betreffende nascholing.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt door de instelling, haar medewerkers, assistenten en docenten vertrouwelijk behandeld.

* Terugbetalingen

Cursusgelden worden in principe niet terugbetaald, behalve in extreme gevallen waarin deelnemers de nascholing niet kunnen bijwonen als gevolg van ernstige ongevallen, ziekte of overlijden. In die gevallen kan de deelnemer of de wettelijk vertegenwoordiger uiterlijk drie weken na aanvang van de nascholing een vergoeding aanvragen bij het secretariaat. Het verzoek dient te worden gestaafd met bewijs.

** ‘Student van Shenzhou Open University of TCM’ (SOU) verwijst naar een student van een van de opleidingen die bij SOU worden gegeven. Indien de student al een TCM-diploma heeft behaald, is de korting niet van toepassing.

*** ‘Externe studenten van een andere TCM-opleiding’ verwijst naar een student van een van de TCM-opleidingen in Nederland. Als de student al een TCM-diploma heeft behaald bij een van de TCM-opleidingen, is de korting niet van toepassing.

SOU, Amsterdam, 17 december 2021