Onze Opleidingen

© 2021 - Shenzhou University of TCM

Academisch Jaar en duur van de Opleiding

Een academisch jaar loopt van september tot juli van het volgende jaar. Voor sommige opleidingen is er echter een afwijkende begindatum. De duur van iedere opleiding en een lesrooster is te vinden bij de omschrijving van de opleidingen.

Aanwezigheidsplicht en Studielast

Omdat wij het contact tussen docent en student heel belangrijk vinden, hanteert de Shenzhou Open University een minimum aanwezigheidsplicht van 80%. Een presentielijst wordt iedere lesdag getekend. Studenten die de 80% aanwezigheidseis niet halen, kan deelname aan het examen ontzegd worden. I In dit geval kan de student de gemiste lessen in het volgende jaar inhalen en het examen in het erop volgende studiejaar doen.

Wij raden studenten aan ten minste 5 maal de hoeveelheid contacturen te besteden aan zelfstudie. Deze studielast is de minimale tijd die nodig is om het lesmateriaal goed te begrijpen en de lessen te kunnen blijven volgen.

Parallelle Studies

De opleiding Foundations of Western Medicine kan worden gecombineerd met de opleiding Basis Chinese Geneeskunde of elk van de vervolgopleidingen van TCM, zolang het rooster dit toelaat. Het is niet toegestaan om twee verschillende academiejaren van dezelfde TCM opleiding te combineren.

Studie-annulering, studieonderbreking & verzuimverlof

Studie-annulering vóór aanvang van het lesprogramma

Na registratie voor een opleiding, verwachten wij dat de geregistreerde in de lessen verschijnt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij proberen contact op te nemen met de persoon in kwestie. Het komt sporadisch voor dat een geregistreerde alsnog beslist niet deel te nemen aan de opleiding zonder ons hiervan op de hoogte te stellen. Tijdige melding van studie-annulering beïnvloedt ons besluit om een opleiding te starten, aangezien een minimum aantal deelnemers vereist is.

Annulering tijdens de opleiding

Bij annulering van een opleiding meldt de student dit onmiddellijk aan de studiecoördinatoren door middel van een brief of e-mail. Meerdere redenen kunnen tot een annulering leiden, bijvoorbeeld een verandering in werk, werkdruk of werktijden, of een verandering in de privésituatie. Het kan ook zijn dat een student vindt dat de cursus niet aan de verwachtingen voldoet. Een korte uitleg van de reden van annulering stellen wij daarom op prijs. De correspondentie over de annulering wordt vastgelegd in het studentendossier.

Let op: annulering van een opleiding kan financiële consequenties hebben. Zie “Betalings- en registratievoorwaarden opleidingen”.

Studieonderbreking

In sommige gevallen wil een student zijn/haar studie onderbreken. Meerdere redenen kunnen tot een studiepauze leiden, bijvoorbeeld een verandering in werk, werkdruk of werktijden, of een verandering in de privésituatie. De student kan met behoud van het resterende collegegeld (voor de duur van maximaal één jaar) de studie het volgende academische jaar weer oppakken vanaf de les waarin de studieonderbreking was begonnen.

N.B.: Behaalde resultaten blijven geldig met dien verstande dat de studieonderbreking niet langer dan 3 jaar mag duren. Binnen de termijn van 3 jaar kan de student de studie oppakken vanaf moment van stoppen. Indien de onderbreking langer dan 3 jaar duurt vervallen de behaalde resultaten van examens en dient er een toets gedaan te worden.

Verzuimverlof

In het geval van verzuim met verlof, dient de student de studiecoördinator op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk via e-mail. De regels t.a.v. aanwezigheidsplicht blijven echter onverkort van toepassing.