School- en Stagebeleid

Als student aan de Shenzhou Open University dient men zich te houden aan de regels aangaande gedrag, klaslokalen, koffie- en theepauzes en lunchpauzes zoals hierbij omschreven.

Professioneel gedrag

Van onze studenten wordt professioneel gedrag en een beleefde opstelling verwacht; niet alleen in de lessen, maar ook in de praktijk tijdens de stage.

In gezondheidszorg ligt de prioriteit bij de patiënt. Om deze reden wordt de student niet alleen op de technische aspecten van de behandeling beoordeeld, maar ook op zijn of haar attitude. De leidinggevende arts kan een opmerking in het praktijkrapport maken in de volgende gevallen: het niet opvolgen van gegeven opdrachten, een onprofessionele houding jegens patiënten of een incorrecte houding jegens de docent of medestudenten. De Shenzhou Open University behoudt zich het recht voor om studenten studievoortgang of deelname aan examens te weigeren als zijn of haar gedrag in conflict is met de geldende normen voor goede en veilige beoefening van TCG.

Leslocatie (extern of intern)

Ook indien wij extern ruimte huren verwachten wij van onze studenten dat ze de leslokalen, koffie/thee en lunchruimte netjes houden, zij dienen hun eigen afval zelf naar behoren weg te werpen. Uiteraard geldt dit eveneens als de lessen in ons eigen pand plaatsvinden.

Leslokaal

De lokalen en de ruimte voor koffie/thee en lunch dienen netjes gehouden te worden; er wordt van studenten verwacht dat zij hun eigen afval zelf naar behoren wegwerpen.

Gedurende de les

Mobiele telefoons moeten of uitgeschakeld of in stille modus staan gedurende de lessen. In de pauzes kan men bellen. Als men toch de telefoon wil beantwoorden gedurende de les dan dient men deze te beantwoorden buiten het leslokaal.

Toegestane / Verboden ruimtes tijdens pauzes

Algemeen genomen zijn alleen de publieke ruimtes op de eerste verdieping en de winkel- en receptieruimte toegestaan voor studenten. Met uitzondering van de tijden waarop de student stage loopt zijn de behandelruimtes verboden gebied. Daarbij is het niet toegestaan om de administratieruimten op de eerste etage en de wachtkamer voor de patiënten te betreden. De student dient de ingang van het gebouw, de receptiebalie en de ingang tot de behandelruimtes vrij te houden.

Boeken in de winkel dienen met zorg te worden gehanteerd en zowel boeken als producten moeten op hun oorspronkelijke plaats teruggezet worden indien ze niet gekocht worden. Mobiele telefoons moeten of uitgeschakeld of in stille modus staan gedurende de stage. Het is toegestaan om in de pauzes buiten te bellen.

Stagebeleid

Chinese Medical Center biedt studenten de gelegenheid tot het lopen van stage in de eigen kliniek. Een vast aantal casusverslagen dient volgens de stageregels te worden ingeleverd.

Iedere student is verantwoordelijk voor het plannen en registreren van de eigen stage-uren op de studenten site van Shenzhou. Er bestaat de mogelijkheid om een hele of halve dag als minimum te boeken. Maximaal 4 studenten per dokter kunnen stage lopen, er is echter een maximum van 2 studenten per consult dokter/patiënt, studenten dienen te wisselen na elke patiënt.

Ochtend 09.00 – 13.00 Middag 13.30 – 17.30 Hele dag 09.00 – 17.30

De artsen stellen het op prijs als de student op tijd in de kliniek aanwezig is. In het geval dat u iets later arriveert, wordt u vriendelijk verzocht om te wachten met binnen komen tot de arts aan de behandeling van de volgende patiënt begint.

Mocht de studnent wegens omstandigheden verhinderd zijn om een geboekte stage na te komen, vragen wij om melding uiterlijk 48 uur van te voren aan de receptie. Zo kan een andere student een aantal van zijn of haar stage-uren op die dag invullen. Bij wegblijven zonder bericht en dringende reden berekenen wij een boete van € 30,- voor een hele dag en 15,00 voor een halve dag.

Een registratieformulier voor de stage-uren met alle studenten per studiejaar ligt klaar bij de receptie. Bij binnenkomst en vertrek wordt u verzocht uzelf te melden aan de balie: uw uren zullen hier geregistreerd worden.

Tijdens de stage wordt van de studenten verwacht dat zij een schone, witte doktersjas dragen. Het is de bedoeling dat een eigen jas meegenomen wordt. We verzoeken u speciale aandacht te geven aan persoonlijke hygiëne; denk aan schone nagels en handen, et cetera. Het hanteren van materialen dient als volgt te gaan:

  • deponeer gebruikte naalden in de daarvoor bestemde gele bakken
  • watjes en plastic buisjes dienen in de grote afvalbakken geworpen te worden
  • ook papier dient in opgevouwen staat in de grote afvalbakken gedeponeerd te worden

Er wordt van alle studenten op elk moment van de aanwezigheid in de kliniek verwacht dat zij een onberispelijke, professionele houding aannemen. Hiernaast dienen studenten zich respectvol te gedragen in het bijzijn van artsen en patiënten. Het is van belang dat de student zich realiseert dat hij of zij geen dokter is in deze context, ongeacht of de student in kwestie elders arts of therapeut is. Het is de student verboden om ongevraagd advies te geven of persoonlijke vragen te stellen aan de patiënten of om ze andere vormen van therapie te adviseren. Sommige patiënten hebben liever geen stagiaire bij de behandeling; dit dient te worden gerespecteerd.

Studenten die hun stage liever elders lopen, dienen vooraf de studiecoördinator te raadplegen voor verdere informatie over criteria en dergelijke. De school houdt een lijst bij met van Shenzhou goedgekeurde stagebegeleiders.

Talen

Tijdens de lessen

Een soepel begrip van de Nederlandse taal is nodig voor het volgen van de lessen en het lezen van de literatuur, indien u de Nederlandstalige opleiding wilt volgen.

Tijdens stage in de klinieken studiecoördinatie

Een aantal van onze praktijkbegeleiders spreekt Chinees, Nederlands en/of Engels. Hierdoor kan de voertaal tijdens de stage variëren. De studiecoördinatoren spreken zowel Nederlands als Engels.