Betalings- en registratievoorwaarden Opleidingen

 • Bij de eerste aanmelding bij Shenzhou Open University of TCM betaalt u eenmalig inschrijfgeld ad € 95,-.
 • Nadat Shenzhou Open University het inschrijfgeld heeft ontvangen, wordt de inschrijfprocedure voortgezet.
 • De datum waarop wij het digitale of papieren inschrijfformulier ontvangen op kantoor geldt als datum van registratie. 
 • Na de definitieve registratie voor een opleiding ontvangt u een bevestiging per e-mail en de factuur. 
 • De factuur dient betaald te worden volgens onze ‘Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden’ LINK binnen de termijn van 30 dagen.
 • Indien de registratie plaatsvindt binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding is de uiterste betaaldatum van de factuur niet van meer toepassing: het volledige collegegeld dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de opleiding betaald te zijn. 
 • Bij te late betaling worden €50,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Als aan het begin van de opleiding geen bewijs van betaling aanwezig is, wordt de deelnemer niet toegelaten tot de opleiding.
 • U heeft herroepingsrecht. U kunt tot 14 dagen na uw aanmelding de registratie schriftelijk of per e-mail annuleren en het eventueel reeds betaalde collegegeld en inschrijfgeld terugontvangen.
 • Bij inschrijving voor een opleiding minder dan 14 dagen voorafgaand aan de eerste dag van opleiding, stemt u ermee in afstand te doen van uw herroepingsrecht.
 • Terugbetalingen – indien van toepassing, zie ‘annulering’ en ‘restitutie’ – zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de annulering plaatsvinden.
 • Uiterste inschrijfdatum voor iedere opleiding is 15 juli.

 Annuleringsbeleid

 • Annulering van deelname aan de opleiding is alleen schriftelijk of per e-mail mogelijk.
 • Bepalend voor de datum van de annulering is de datum waarop de annulering is ontvangen op ons kantoor.
 • Bij annulering wordt – afhankelijk van het moment van annulering – een deel, of het volledige collegegeld in rekening gebracht:
  • Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de opleiding zijn er geen kosten*.
  • Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de opleiding betaalt men 50% van het collegegeld.
  • Bij annulering na de start van de opleiding is men het volledige collegegeld verschuldigd.

Restitutie

Collegegeld wordt – behoudens de annuleringsregeling – niet terugbetaald, behalve in extreme gevallen waarin deelnemers niet in staat zijn om de opleiding bij te wonen als gevolg van ernstige ongevallen, ziekte of overlijden. In die gevallen kan de deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger tot uiterlijk drie weken na het begin van de opleiding schriftelijk bij het kantoor om terugbetaling verzoeken. Het verzoek dient te worden ondersteund met bewijs.

*Inschrijfgeld wordt vanaf 2 weken na inschrijving niet meer gerestitueerd.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom die verband houden met het lesmateriaal, de interactieve leeromgeving of voortvloeien uit de voor Shenzhou Open University of TCM verrichte werkzaamheden berusten te allen tijde bij Shenzhou Open University of TCM.

De rechten op de door de student gedurende de opleiding geschreven teksten berusten te allen tijde bij de student.

Vertrouwelijk

Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld door het intituut, haar medewerkers, assistenten en docenten.

Shenzhou Open University of TCM,

Amsterdam, Februari 2019

 


Payment and registration conditions seminars

 1. After registration for a seminar you will receive a confirmation.
 2. The date stated on the digital or paper registration form is considered the date of registration.
 3. You will receive an invoice no later than 5 to 6 weeks before the start of the seminar you have chosen.
 4. If the registration takes place within 4 weeks before the start of the seminar, the final payment date of the invoice is no longer applicable: the full amount must be paid no later than 1 day before the start of the seminar..
 5. If no proof of payment is available at the beginning of the seminar, the participant is not admitted to the seminar.
 6. You have a right of withdrawal. You can cancel the registration in writing or by e-mail up to 14 days after your registration and receive any fees for the seminar already paid, unless you enrol within 14 days before the start of the course. In that case point 8 is applicable.
 7. Refunds will take place within 14 days after receipt of the cancellation.
 8. If you register for a seminar less than 14 days prior to the first day of the seminar, you agree to waive your right of withdrawal from the first day of the seminar after signing the attendance list.
 9. Cancellation* of participating in the seminar is only possible in writing or by e-mail. Decisive for the date of the cancellation is the date on which the cancellation was received at our office. In case of cancellation, the following processing costs apply:
  • Cancellation more than 21 days prior to the seminar: no costs
  • Cancellation from 21 to 14 days before the start of the seminar: 25% of the course fee
  • Cancellation from 14 to 7 days before the start of the seminar: 50% of the course fee
  • Cancellation from 7 days before the start of the seminar, or `no-shows` 100% of the course fee
  • If the participant brings another candidate to take his/her place, no cancellation fee will be charged. Decisive for the date of the cancellation is the date on which the written notice is received.

Discounts

Shenzhou Open University of TCM has the following discount percentages:

 • Student of Shenzhou Open University of TCM**: 15%
 • External students at a TCM education***: 5%
 • Staff of Shenzhou Open University of TCM: 15%
 • External apprenticeship supervisor of Shenzhou Open University of TCM: 10%

Intellectual property

All rights of intellectual property related to the course material, or arising from the activities carried out for Shenzhou Open University of TCM for the benefit of a seminar, will at all times be held by the lecturer of the relevant seminar.

Confidentiality

All information you provide to us will be treated confidentially by the institute, its employees, assistants and teachers.

* Refunds

Course fees are in principle not reimbursed, except in extreme cases where participants are unable to attend the seminar as a result of serious accidents, illness or death. In those cases, the participant or family member can request reimbursement from the office no later than three weeks after the start of the seminar. The request needs to be supported by proof.

** ‘Student of Shenzhou Open University of TCM’ (SOU) refers to a student of one of the courses taught at SOU. If the student already acquired a TCM diploma, the discount is not applicable. A student who is not yet TCM-certified will get a proof of presence, but not a certificate which is valid for points for professional associations.

*** ‘External students at a TCM education’ refers to a student of one of the TCM educations in the Netherlands. If the student already acquired a TCM diploma at one of the TCM educations, the discount is not applicable. A student who is not yet TCM-certified will get a proof of presence, but not a certificate which is valid for points for professional associations.

SOU, Amsterdam, 1 september 2018