Shenzhou Open University of TCM

Shenzhou Open University of Traditional Chinese Medicine

Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden

  1. The Vedek Conditions, zoals geregistreerd door de klerk van de Arrondissementsrechtbank in Arnhem op 22 september 1988 onder het nummer 95/1988, zijn van toepassing voor alle diensten, leveringen en transacties van Chinese Medical Center B.V. The General Conditions van Z.L. Dong, (handelend) onder de naam Chinese Medical Center (C.M.C.), geregistreerd door de klerk van de Arrondissementsrechtbank in Utrecht op 12 october 1990 onder het nummer 493/90, zijn van toepassing voor alle diensten, leveringen en transacties waarop The Vedek Conditions niet van toepassing zijn.
  2. De hierboven genoemde voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die zijn aangegaan door Chinese Medical Center, B.V. Een kopie van de voorwaarden is beschikbaar op aanvraag.
  3. De voorwaarden bepalen, kortom, het volgende:
    • Binnen 30 dagen na de factuur moet het bedrag worden betaald. Indien het bedrag niet binnen de genoemde 30 dagen is betaald, dan is Chinese Medical Center, B.V. geoorloofd zonder nadere aankondiging invorderingsmaatregelen te nemen. De wettelijke rente over het bedrag van de invoice moet binnen 30 dagen na de invoice worden betaald.
    • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zijn opgelopen in de collectie van het bedrag van de facturen zijn voor de rekening van de debiteur. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,-, exclusief BTW (belasting toegevoegde waarde). In geval van klachten kunnen geleverde goederen alleen worden geretourneerd bij verkregen toestemming van Chinese Medical Center, B.V. Klachten moeten uiterlijk 7 dagen na verzending van de goederen worden ingediend. Voorschriften van gecombineerde Chinese kruiden kunnen niet worden geretourneerd.
  4. Alle geschillen met betrekking tot de transacties van Chinese Medical Center, B.V. zullen worden bepaald volgens de Nederlands wet en door de bevoegde Nederlandse rechter.