Academisch Jaar en Lengte van de Opleiding

Doorgaans betekent een academisch jaar de periode tussen september en juni van het volgende jaar. Voor sommige opleidingen is er echter een afwijkende begindatum. Een lesprogramma is in de studiegids gevoegd of kan op verzoek naar u verzonden worden. De lengte van iedere afzonderlijke opleiding is te vinden bij de omschrijving van de opleidingen

Aanwezigheidsplicht en Studielast

Daar wij onze reputatie van hoog belang achten, hanteert de Shenzhou Open University een minimum aanwezigheidsplicht van 80%. Een aanwezigheidslijst wordt iedere lesdag getekend. Studenten die de 80% aanwezigheidseis niet halen, kan deelname aan het examen ontzegd worden. In dit geval worden zij waarschijnlijk geadviseerd om de eerstvolgende optie tot het volgen van de gemiste lessen te benutten en het examen in het erop volgende studiejaar alsnog te doen.

Wij raden studenten aan ten minste 5 maal de hoeveelheid contacturen (CU) te besteden aan het bestuderen van de literatuur. Deze studielast (SL) is de minimale tijd die nodig is om het lesmateriaal goed te begrijpen en de lessen te kunnen blijven volgen.

Registratieherroeping, Studieonderbreking & Verzuimverlof

Registratieherroeping vóór aanvang van het lesprogramma

Na registratie voor een opleiding, verwachten wij dat de geregistreerde in de lessen verschijnt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij trachten contact op te nemen met de persoon in kwestie. Het komt sporadisch voor dat een geregistreerde alsnog beslist niet deel te nemen aan de opleiding zonder ons hiervan op de hoogte te stellen. Tijdige verwittiging van registratieherroeping heeft invloed op ons besluit om de opleiding wel of niet te starten, aangezien een minimum hoeveelheid deelnemers vereist is. Verzuim van een registratieherroeping kan in de toekomst leiden tot een weigering tot herregistratie van de persoon in kwestie.

Studieonderbreking

In het geval van een studieonderbreking wordt de student verzocht de studiecoördinator hiervan middels een brief of e-mail op de hoogte te stellen. Er zijn verschillende redenen tot studieonderbreking – bijvoorbeeld een verandering in de werksituatie, werklast, werkuren of een verandering in de persoonlijke situatie. Het kan eveneens voorkomen dat de student de opleiding niet naar verwachting vindt. Wij stellen het daarom op prijs als een eventuele studieonderbreking met een korte onderbouwing gepaard gaat. Correspondentie aangaande de studieonderbreking wordt opgeslagen in het studentendossier van de persoon in kwestie. N.B.: Behaalde resultaten blijven geldig met dien verstande dat de studieonderbreking niet langer dan 3 jaar mag duren. Binnen de termijn van 3 jaar kan de student de studie oppakken vanaf moment van stoppen. Indien de onderbreking langer dan 3 jaar duurt vervallen de behaalde resultaten van examens en dient er een Challenge Exam afgelegd te worden.

Verzuimverlof

In het geval van verzuim met verlof, dient de student de studiecoördinator op de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk middels een brief of e-mail. De regels t.a.v. aanwezigheidsplicht blijven echter onverkort van toepassing.